Uønsket adferd

Gjelder eventuelle situasjoner som innbefatter krangling/slossing, slag og spark, utenfor treningslokalene. Dvs observasjon av lek, provokasjoner, krangling og slåssing hvor våre medlemmer er involvert. Vedr. våre yngste utøvere vil skolene ta tak i slike forhold med et ønske om å løse ting på ”lavest mulig nivå”, dvs at lærere og elever løser dette seg i mellom uten at foreldre eller karateklubben må bli involvert, utover det at klubben vil få et ”forvarsel”. Oppstår overnevnte forhold og det ikke blir bedring, vil vi kunne få navn på involverte. I det vi evt får navn vet vi at personen(e) allerede har fått et antall advarsler allerede og vil ikke få flere hos oss. Vi vil i et slikt tilfelle be om å få prate med vedkommende og/eller foreldrene og det vil bli vurdert om det er mulig for vedkommende å trene videre hos oss eller ikke. Det skal således ikke være tvil om hvilken holdning Finnsnes karateklubb har til en slik form for opptreden av våre medlemmer.

Fra første dag blir alle gjort oppmerksom på hvor sårbart slike episoder er for kampsportmiljøet generelt, og for Finnsnes karateklubb spesielt, dersom våre medlemmer bidrar til denne formen for negativ oppmerksomhet. Derfor forklarer vi også alle som begynner å trene hos oss hvor viktig det er å oppføre seg ute blant andre mennesker og at karatetreningen kun skal foregå inne i Dojoen, sammen med instruktør. Vi har hatt og har et forsterket fokus på disse tingene på treningene. Dersom våre medlemmer kommer i situasjoner hvor det utøves noe som helst form for fysiske angrep mot andre, relateres dette umiddelbart til karatetreningen. Det har ingen betydning om det faktisk var karateteknikker eller ikke som ble utøvd eller hvem som begynte eller hvem sin feil det var osv. Dette er en ”belastning” enhver kampsportutøver må akseptere å bære med seg og det stilles derfor spesielt høye krav til oppførsel og det å unngå situasjoner hvor det kan bli behov for å forsvare seg fysisk. Dette gjelder i alle aldersgrupper. Mye av den disiplinen vi utøver på treningene er ment for å bidra til bl a at de rette holdningene rundt dette gradvis synker inn hos den enkelte.

Det er alltid lov å forsvare seg dersom en blir utsatt for overgrep av forskjellig grad. Graden av selvforsvar skal imidlertid alltid være tilpasset det overgrepet en utsettes for. I kraft av norsk lov forutsettes det at enhver som driver med kampsport er spesielt egnet til å tilpasse sitt selvforsvar til situasjonen. For barn kan selvforsvaret, dersom det er absolutt nødvendig med det, være å tilkalle voksne når ting skjer. For alle aldersgrupper er ofte det beste selvforsvaret å være årvåken og lese situasjonene som oppstår rundt seg og på den måten unngå å komme opp i de situasjonene hvor en kan bli utsatt for overgrep. Er en allikevel havnet midt oppe i det er det ofte nok å gå eller løpe fra stedet. Det skal for alle være en svært høy terskel for å slå eller sparke andre mennesker. På treningene er det også alltid mulig å snakke med instruktørene dersom en er i tvil om hvordan en best bør håndtere en situasjon. Foreldrene oppfordres også til å ta opp disse tingene med barna, slik at de forstår hvor alvorlig det er å slå eller sparke andre, spesielt nå som de har begynt å trene karate. I værste fall vil noen kunne bli alvorlig skadet pga at det langes ut en knyttet neve eller et spark som treffer litt feil. Vi vil fortsette med vårt fokus på disse tingene da Finnsnes karateklubb er en klubb som i snart 25 år har bygget seg opp et godt renomé i Midt-Troms og nasjonalt. Dette ønsker vi å opprettholde og videreutvikle og da har vi ikke rom for at enkeltpersoner river ned dette pga at en ikke er i stand til å forholde seg til de mest elementære grunnverdiene i Kyokushin karate – respekt for andre, høflig oppførsel, selvdisiplin, ydmykhet, årvåkenhet. Ved at vi nå endelig har kommet inn i sentrumsnære lokaler og sammen med svært seriøse drivere av Aktivitetshuset, er vi blitt veldig mye mer synlig enn tidligere og vi får mye oppmerksomhet som en del av Aktivitetshuset. Dette må vi forsøke å bruke til noe positivt i stedet for at vi må bruke mye av energien på å håndtere negative saker.

Håper alle kan bidra konstruktivt til at vi kan fortsette å ha et positivt kampsportmiljø i Finnsnes karateklubb. Det tar lang tid å bygge et godt renomé utad for kampsportmiljøene og det skal svært lite til for å rive det ned igjen.

Stevnedeltakelse
Fra styreprotokoll:
10/08 Retningslinjer for deltakelse på stevner
Vedtak: Medlemmer i FKK som ønsker å delta på stevner skal ta kontakt med sportslig ansvarlig i klubben. Sportslig ansvarlig avgjør om vedkommende, ut fra sportslige kriterier, bør delta.  Eventuelle utgifter til reise og opphold i forbindelse med deltakelse kan søkes dekket av klubben. Søknad sendes til styret, som behandler søknader fortløpende.
11/08 Reiseregning og –”regulativ” FKK  
Vedtak: Ved reise på møter ol. for FKK refunderer klubben reise og oppholdsutgifter innen rimelig standard. Ved nytte av egen bil dekkes kostnader tilsvarende trygdemyndighetenes satser, per tid 1,70 nkr. Ved søknad om refundering av utgifter benyttes normalt klubbens skjema for reiseregning. Medlemmer kan søke om støtte til reise og oppholdsutgifter i forbindelse med deltakelse på stevner. Samme betingelser vil da gjelde.
02/15 Retningslinjer utgifter
Link til retningslinjene HER
politiattest

Fra 1. januar 2009 er det krav om innhenting av politiattest for alle i norsk organisert idrett som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Finnsnes Karateklubb som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.Dette gjøres i samråd med følgende ansvarlige oppnevnt av styret:

  • * Bent-Arild Karlsen

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten vil kun inneholde evt. opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.   Framgangsmåte:

  • * Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Anvarlig (se over) sender søknaden til politiet.
  • * Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  • * Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til ansvarlig. Finnsnes Karateklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Mer informasjon: Du kan laste ned en brosjyre og lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest.

Vedtekter for Finnsnes Karateklubb

Lov for Finnsnes Karateklubb, stiftet 01.01.1984, vedtatt av ekstraordinært årsmøte den 19.05.2008

§ 1 Formål
Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.
§ 2 Organisasjon

Klubben er medlem av NIF gjennom Norges Kampsportforbund. Klubben er medlem av de særforbund som klubbens årsmøte bestemmer. Klubben hører hjemme i Lenvik kommune og er medlem av idrettsrådet i kommunen. Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.

§ 3 Medlemmer

Alle som aksepterer klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt klubbens lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 Medlemskontigent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse av lagets aktivitetstilbud, herunder treningsavgiften. Manglende innbetalt treningsavgift kan, etter styrets vedtak, medføre utestengelse fra trening inntil skyldig beløp er innbetalt. Medlemmer som er skyldig kontingent for mer enn et år, kan av styret strykes som medlem i klubben. Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn et år må forstås slik at det kan foretas stryking etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og har hatt gyldig medlemskap og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte med stedfortreder eller gi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare i tillitsverv i klubben, og som representant i ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Medlemmer som velges inn i styret kan ikke være i nær familie (søsken, ektefeller, samboer, foreldre).

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 7 Inhabilitet

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 1. når vedkommende selv er part i saken 2. når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken 3. når vedkommende er gift med eller forlovet eller samboer med en part 4. når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken For øvrig gjelder NIFs lov § 2-7.

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

§ 9 Årsmøtet

Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i februar/ mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eller på klubbens internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer med stemmerett som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 10 ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

§ 12 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved leders dobbeltstemme. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved leders dobbeltstemme.

§ 13 Ekstraordinært årsmøte i klubben

Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter: a. Vedtak på årsmøte i klubben. b. Vedtak i styret i klubben. c. Skriftlig krav fra 2/3 av klubbens medlemmer. d. Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets. Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

§ 15 grupper/avdelinger/komitéer

Klubben skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i klubben, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9. For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.

§ 16 Lovendring

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av styret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Styret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. § 16 kan ikke endres. Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for klubben, trer i kraft umiddelbart.

§ 17 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.