Grad
Stillinger
Tsuki/Slag
Uke/Blokk
Geri/Spark
Kata
Annet
10.Kyo
Yoi Dachi
Fudo Dachi
Zenkutsu Dachi
Seiken Oi Tsuki (j c g)
Morote Tsuki (j c g)
Seiken Jodan Uke
Seiken Mae
Gedan Barai
Hiza Ganmen Geri
Kin Geri
 
 
9.Kyo
Sanchin Dachi
Kokutsu Dachi
Musubi Dachi
Seiken AgoUchi
Seiken Gyaku Tsuki (j c g)
Seiken Chudan Uchi Uke
Seiken Chudan Soto Uke
Mae Geri Chudan Chusoku
Pusteøvelser (nogare)
Sanbon Kumite
8.Kyo
Kiba Dachi
Shita TsukiJun Tsuki
(j c g)
Tate Tsuki (j c g)
Seiken Morote Chudan Uchi Uke
Seiken Ch. Uchi Uke/Gedan Barai
Mae Geri Jodan
Ago Mae Geri
Yakusoku IpponKumite
7.Kyo
Neko Ashi Dachi
Tettsui Komekami Uchi
Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
Tettsui Hizo Uchi
Tettsui Yoko Uchi (j c g)
Seiken Mawashi Gedan Barai
Shuto Mawashi Uke
Mae Chusoku Keage
Teisoku Mawashi Soto Keage
Haisoku Mawashi Uchi Keage
Sokuto Yoko Keage
Pusteøvelser (ibuki Sankai)
Jiyu Kumite
6.Kyo
Tsuru Ashi Dachi
Uraken Shomen Ganmen Uchi
Uraken Sayu
Ganmen Uchi
Uraken Hizo Uchi
Uraken Oroshi Uchi
Uraken Mawashi Uchi
Nihon Nukite
Yohon Nukite (j c)
Seiken Juji Uke (j g)
Kansetsu Geri
Chudan Yoko Geri
Gedan Mawashi Geri
Jiyu Kumite
5.Kyo
Moro Ashi Dachi
Shotei Uchi (j c g)
Jodan Hiji Ate
Shotei Uke (j c g)
Chudan Mawashi Geri
Ushiro Geri (c g)
Jiyu Kumite
4.Kyo
Heisoku Dachi
Heiko Dachi
Uchi Hachi JiDachi
ShutoSakotsu Uchi
Shuto YokoGanmen Uchi
Shuto Uchi Komi
Shuto Hizo Uchi
Shuto Jodan Uchi Uchi
Shuto JodanUke
Shuto Chudan Soto Uke
Shuto Chudan Uchi Uke
Shuto Mae Gedan Barai
Mawashi Uke
Shuto Jodan Uchi Uke
Jodan Yoko Geri
Jodan Mawashi Geri
Jodan Ushiro Geri
Jiyu Kumite
3.Kyo
KakeDachi
Chudan HijiAte
Age Hiji Ate (j c)
Ushiro Hiji Ate
Oroshi Hiji Ate
Shuto Juji Uke (j g)
Mae KakatoGeri (j c g)
Jiyu Kumite
2.Kyo
 
Hira Ken Tsuki (j c)
Hira Ken Oroshi Uchi
Haishu Uchi (j c)
Hira Ken Mawashi Uchi
Age Jodan Tsuki
Koken Uchi (j c g)
Koken Uke (j c g)
Tobi Nidan Geri
Tobi Mae Geri
Jiyu Kumite
1.Kyo
 
Ryuto Ken Tsuki (j c)
Naka Yubi Ippon Ken Tsuki (j c)
Oya Yubi Ken Uchi (j c g)
Hitosashi Yubi IpponKen Tsuki (j c)
Kake Uke (j c)
Chudan Haito Uchi Uke
Jodan Uchi Haisoku Geri
Oroshi Uchi Kakato Geri
Orochi Soto Kakato Geri
Tobi Yoko Geri
Jiyu Kumite
1.Dan
 
Morote Haito Uchi (j c)
Haito Uchi (j c g)
Ulike blokkeringer med fot +
Morote Kake Uke (j c)
Osae Uke
Morote Haito Uchi Ukie
Kake Geri (j c)
Ushiro Mawashi Geri (j c g)
Jiyu Kumite (30-manns kamp)
Renraku
2.Dan
 
Toho Uchi (jodan)
Keiken Uch
Hiji Uke (Jodan, chudan, gedan)
Gedan Shotei Morote Uke
Gedan Shuto Morote Uke
Tobi Ushiro Geri
Tobi Ushiro Mawashi Geri
Age Kakato Ushiro Geri
Kumite
3.Dan
 
 
 
 
Sushi Ho
Garyu
Seipai
Pinan Sono Ni Ura
Kumite
Tameshiwari
4.Dan
 
 
 
 
 
 
5.Dan
 
 
 
 
 
 
6.Dan
 
 
 
 
 
 
7.Dan
 Anbefales kun av medlemmer av IKO